WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik
Uprawnienia prawa jazdy i sytuacje związane z wiekiem człowieka na drodze publicznej:


Wiek i uprawnienia:W każdym wieku:
- obowiązek używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze po zmierzchu;
- widoczna niepełnosprawność ruchowa - kierujący mają obowiązek umożliwiania jej przejścia.

Kierującym pojazdem

może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.
Wymagany podstawowy minimalny wiek do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu wynosi:

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)
Prawo jazdy Kat.B - uprawnia do kierowaniaWypis na podstawie USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Z 2011 r. Nr 30, poz. 151 D20110151

Art. 1.1. Ustawa określa:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

Rozdział 2: Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
Art. 3.
1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu,
nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.

Art.6. ( zmodyfikowany dla kat.B )
1.Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, czyli m. innymi:
- pojazdem osobowym < 9 osób łącznie z kierowcą,
- pojazdem ciężarowym < 3,5 tony
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, czyli z przyczepą do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej;
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, czyli
może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy;
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, czyli
- motorowerem , czyli pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny
o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
- czterokołowcem lekkim czyli czterokołowiec ( pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym , pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B , B+E lub T wydaje się na okres 15 lat , z tym że:
a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) .....(od 4.01.2016)
2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 91, art.92 dotyczące okresu próbnego wchodzą od 4.01.2016 roku.


Sprawdzaj aktualność !


UWAGA : LINKI do moich stron można dodawać bezpłatnie - adres strony i więcej w tych tematach: https://www.prawko-kwartnik.infoUWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Mimo trudności - zapraszam :)
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.