WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż. Stanisław Kwartnik*

ZASADA ZAMKA , KORYTARZ ŻYCIA

przepis z dnia 16.10.2019
obowiązuje od 6.12.2019Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

Poz. 2202

USTAWA

z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
    - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1))

wprowadza się następujące zmiany:

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)


1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:

„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.”;


2) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.


4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


ŹRÓDŁO: USTAWA 2019/2202/1Z prawa o ruchu drogowym:
38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.Tworzenie korytarza umożliwiającego przejazd pojazdom uprzywilejowanym zwane "korytarzem życia" obowiązuje każdego człowieka na drodze.
Nowy, wyżej zacytowany, przepis dotyczy jezdni jednokierunkowych.

Na drogach (jezdniach) dwukierunkowych należy zmniejszać prędkość i odsuwać się maksymalnie do prawej z przygotowaniem do zatrzymania się w razie potrzeby. To działanie musi być czytelne i logiczne aby umożliwiać pojazdowi uprzywilejowanemu szybki przejazd.
Nie można mu blokować przejazdu - a tak może się dziać, przy gęstym ruchu w przeciwnych kierunkach, obecności pojazdów o większych gabarytach, przy zawężonych jezdniach, przy betonowych wysepkach w osi jezdni, przy braku poboczy, przy braku poboczy utwardzonych i przy innych wynalazkach specjalistów od uspokojenia ruchu !!!
UWAGA ZATOR NA DRODZE - KORYTARZ RATUNKOWY


korytarz życia, korytarz ratunkowy Dojeżdżając do korka na drodze możemy nie wiedzieć co jest jego przyczyną.

1.Gdy poprzedzające pojazdy rozjeżdżają się na boki - można podejrzewać wypadek, można zauważyć tworzenie korytarza ratunkowego - wtedy należy zaniechać wyprzedzania i czynić zgodnie z przepisami:
JEDEN RZĄD POJAZDÓW Z LEWEJ STRONY JEZDNI JEDNOKIERUNKOWEJ - MIEJSCE NA PAS RATUNKOWY (MIN. 3 m)  - POZOSTAŁE POJAZDY Z PRAWEJ STRONY JEZDNI (z wykorzystaniem pasa awaryjnego, z wykorzystaniem poboczy).

2.Jeśli podejrzewamy wypadek - musimy prowadzić pojazd i pozostawać w odległości od poprzednika równej długości swojego pojazdu + 3m. To da nam szansę tworzenia "korytarza życia", nawet przy zatrzymaniu się - sprawnie wówczas zjedziemy, na lewo bądź prawo, przy zbliżaniu się pojazdów uprzywilejowanych w akcji.

Wyprzedzanie i wjazd w to miejsce bezpiecznego odstępu przed dłuższe pojazdy będzie tworzeniem zagrożenia BRD - przestępstwo. Dłuższe pojazdy muszą mieć szansę przemieścić we właściwe miejsce i przód i tył :).

3.Po przejechaniu pojazdów uprzywilejowanych nie można od razu wjeżdżać w tak utworzone miejsce. Trzeba się liczyć z możliwością jazdy jeszcze innych pojazdów uprzywilejowanych, możliwością ich jazdy powrotnej.
Zasadniczo w tej sytuacji nie należy wyprzedzać poprzedników, tylko poruszać się w miarę ich poruszania się (może być uruchomiony ruch wahadłowy, objazd(?). Trzeba być przygotowanym na ponowną konieczność tworzenia "korytarza życia".

4.Jeśli przyczyną zatoru okaże się przewężenie jezdni - przygotujemy się do jazdy wg zasady zamka wg poniższych zasad.


Zasada zamka w animacji z 2009r poprzednia animacja zasady zamka
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie mogą być podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą prawną są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów,...
Wszystkie przedstawiane na stronach prace są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...


Pliki swf (animacje, gry, kalkulatory w grafice wektorowej) wykonałem w technologii Flash - aplikacje te nie odtwarzają się w nowych urządzeniach z systemem Android :(( - polecam tu przeglądarkę Puffin lub Dolphin Browser.
Aby odtwarzać gry, kalkulatory, animacje w plikach swf w innych systemach, potrzebna będzie bezpłatna wtyczka dostępna tu: Adobe Flash Player. Prace te będą dostępne, podobno, tylko do grudnia 2020r.
Zapraszam :)


*
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2020 Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.